Een economisch perspectief voor EUR/USD en EUR/GBP

Recent economisch nieuws uit de Verenigde Staten geeft een gemengd beeld. Cijfers wijzen op een economie die minder hard groeit, maar zeker niet in een recessie zit. Ook lijken scheuren in de arbeidsmarkt te ontstaan, met afzwakkende loonstijgingen. Toch is de arbeidsmarkt nog altijd krap te noemen.

Christine Lagarde ECB valutapartners wisselkoers valutariscico afdekken

Korte termijn daling, lange termijn stijging verwacht voor EUR/USD

Tegelijkertijd daalt de inflatie, al is dit niet zozeer het gevolg van minder vraag. Het herstellende aanbod lijkt de grootste oorzaak. Al met al wijzen deze signalen op een inflatie die langzaam richting de doelstelling van 2% beweegt, zonder dat een recessie hiervoor nodig lijkt. Dit wordt ook wel een ‘soft landing’ genoemd.

Echter, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijft een punt van zorg. Als de Amerikaanse centrale bank (Fed) opnieuw gas zou geven en de economie harder zou laten groeien, is de kans groot dat de arbeidsmarkt oververhit raakt. Dit kan leiden tot een loon-prijsspiraal.

Dit betekent dat de Amerikaanse economie voorlopig niet boven haar potentiële groei van 1,75-2% uit mag komen. Idealiter groeit ze de komende tijd zelfs iets onder dit niveau.

Op basis van de huidige situatie lijkt hiervoor hooguit nog een renteverhoging van 0,25 procentpunt door de Fed nodig. Vanaf het voorjaar zou de rente mogelijk weer verlaagd kunnen worden. Hierbij zijn wel twee kanttekeningen te maken:

De onzekere impact van renteverhogingen

De hogere rentes remmen de economie af, maar er zijn ook factoren die de groei juist stimuleren. Het is dus goed mogelijk dat de rente nu al voldoende hoog staat. Maar het tegenovergestelde geldt evenzeer: wellicht moet de rente nog verder omhoog. De komende economische cijfers moeten duidelijk maken wat de juiste koers is.

Beperkte ruimte voor renteverlagingen

Volgend jaar kan de Fed de rente waarschijnlijk niet sneller verlagen dan de inflatie. Anders zou ze immers de economie stimuleren. Met andere woorden: de reële rentes lijken voorlopig vrij stabiel te blijven.

De Europese economie is duidelijk zwakker dan de Amerikaanse. Dit verschil kan de komende tijd toenemen door stijgende energieprijzen. De Europese Centrale Bank (ECB) wordt hiermee mogelijk gedwongen tot een beleid waarbij de reële rentes dalen.

Tegen deze achtergrond verwachten experts en analisten op de korte termijn nog enige neerwaartse druk op de EUR/USD koers. Op langere termijn is het wachten tot de Amerikaanse economie in een recessie belandt. Dit wordt binnen enkele maanden tot kwartalen verwacht. De Amerikaanse rente zal dan naar verwachting sterker dalen dan de Europese rente. Vanaf dat punt kan de EUR/USD koers beginnen aan een klim richting 1,20 of hoger.

Technisch perspectief op de EUR/USD koers

Uit technisch oogpunt is pas sprake van bodemvorming bij de EUR/USD zodra de koers duurzaam boven de weerstand van 1,0950 uitkomt. Zolang dit niet gebeurt, blijven analisten licht bearish. Ze verwachten een verdere daling richting de steunzone van 1,0500. Dit is een belangrijk steunniveau; de eerste keer dat dit bereikt wordt, wordt sterke koerssteun verwacht.

De middellange termijn blijft neutraal zolang de steun op 1,0500 en de weerstand op 1,1300 intact blijven. Mocht de koers uiteindelijk duurzaam boven 1,1300 uitkomen, duidt dit op een volledige ommekeer ten opzichte van de daling sinds begin 2021. Analisten voorzien dan een verdere stijging richting het hoogtepunt van begin 2021 op 1,2350. Anderzijds zou een doorbraak onder de 1,0500 steunzone een grotere daling inluiden richting pariteit.

Brits pond onder druk ondanks krapte arbeidsmarkt

In het Verenigd Koninkrijk blijft de arbeidsmarkt krap en is de inflatie hoger dan in de rest van Europa en de VS. Hierdoor lijkt de Britse centrale bank de rente verder te zullen verhogen en langer hoog te zullen houden dan eerder gedacht.

Tegelijk zwakt de Britse economie behoorlijk af. Steeds minder renteverhogingen worden daarom ingeprijsd. Dit verzwakte het Britse pond de afgelopen tijd.

Nu echter ook de cijfers in de eurozone snel verslechteren, ontstaat het beeld dat het renteverschil tussen het pond en de euro voorlopig gelijk blijft of zelfs iets verder oploopt. Hierdoor steeg de EUR/GBP koers kortstondig boven 0,8600, om daarna weer te dalen richting 0,8550.

Experts verwachten voorlopig geen neerwaartse druk op de Britse rente, in tegenstelling tot de Europese rente. Vanwege de zwakke eurozone-economie achten zij een renteverlaging door de ECB mogelijk.

Zij voorzien daarom een geleidelijke verdere daling van de EUR/GBP koers richting 0,8350. Als op enig moment duidelijk wordt dat ook het Verenigd Koninkrijk in een recessie belandt, verandert dit perspectief. Dan verwachten analisten een stijging van de EUR/GBP koers richting 0,9000 of hoger.

Voor de GBP/USD koers betekent dit waarschijnlijk een periode van zijwaarts bewegen tussen 1,2550 en 1,2750. Op langere termijn neigt de koers volgens experts sterker naar een daling.

Technisch perspectief op GBP-koersen

Uitgaande van grafieken blijft de EUR/GBP koers neutraal zolang deze tussen 0,8500 en 0,8700 beweegt. Pas bij een duidelijke uitbraak boven 0,8700 wordt de technische situatie bullish. Anderzijds duidt een doorbraak onder 0,8500 op een grotere daling richting 0,8200-0,8300.

Voor GBP/USD geldt eveneens een neutrale situatie binnen de bandbreedte van 1,2300 tot 1,3150. Op korte termijn is het technische beeld bearish zolang de weerstand op 1,2800 standhoudt. Een verdere daling richting 1,2300 behoort tot de mogelijkheden, met 1,2100 als tweede koersdoel. Pas bij een doorbraak boven 1,2800 geven de grafieken het signaal dat de correctie voorbij is.

Tot slot

De wisselkoersen van de euro, de Amerikaanse dollar en het Britse pond blijven sterk in beweging. Economische ontwikkelingen wijzen op het nodige potentieel voor koersuitslagen. Tegelijkertijd geeft technische analyse houvast door het identificeren van belangrijke steun- en weerstandsniveaus. Voor zowel EUR/USD als GBP geldt dat de middellange termijn neutraal is binnen de huidige bandbreedte. Op langere termijn wijzen de pijlen omlaag voor de dollars en het pond ten opzichte van de euro.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.