Privacy policy

ValutaPartners B.V. (“ValutaPartners”, “wij”, “onze”) verwerkt gegevens, waaronder persoonsgegevens, van klanten die gebruikmaken van de dienstverlening van ValutaPartners B.V.. Dit is een privacy verklaring die beschrijft op welke wijze wij de gegevens van onze klanten verzamelt, controleert en verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij leven de regels van de AVG na bij alle activiteiten.

Als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering verzamelen wij bepaalde (persoonlijke) gegevens over onze klanten en delen deze met The Currency Cloud BV (“Currencycloud”):

 

 

The Currency Cloud B.V.

Nieuwezijds Voorburgwal 296

1012 RT Amsterdam

+44 (0)20 3326 8173

 

 

In dit beleid leest u op basis waarvan wij deze persoonlijke informatie die wij verzamelen of die u ons verstrekt verwerken. Lees dit beleid zorgvuldig, zodat u weet welke werkwijze wij hanteren met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 

Door www.valutapartners.nl of andere ValutaPartners gelieerde websites (“sites”) te bezoeken en gebruik te maken van onze dienstverlening, stemt u in met de in dit beleid omschreven werkwijze.

 

 

Gegevensbeheerder

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) is de gegevensbeheerder:

 

ValutaPartners B.V.

Keizersgracht 482

1017 EG Amsterdam

Telefoon: +44 (0) 20 2246111

E-mail: info@valutapartners.nl

 

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (“FG”)

 

ValutaPartners B.V. heeft geen FG aangesteld. ValutaPartners volgt niet op grote schaal individuen en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

 

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken

 

Informatie die u ons verstrekt:

U kunt ons informatie over uzelf verstrekken door formulieren op onze sites in te vullen of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail of op een andere manier. Hieronder valt informatie die u verstrekt als u zich registreert om onze dienstverlening te gebruiken of als u melding maakt van een probleem met de dienstverlening. De gegevens die wij kunnen verzamelen: de naam van de klant, e-mail- en postadressen van de klant, telefoonnummer, land van verblijf, nationaliteit, geboortedatum, kopie paspoort, bedrijfsinformatie, bankrekeninggegevens en andere betalingsinformatie.

 

U kunt ons informatie verstrekken over aandeelhouders, commissarissen en bestuurders, zodat wij onze diensten kunnen leveren. Dit kan door middel van het invullen van online formulieren of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail of op een andere manier. U moet de juiste toestemming verkrijgen voor u deze informatie aan ons openbaar maakt.

 

U verstrekt ons informatie zodra u gebruikt maakt van onze dienstverlening. Deze gegevens hebben betrekking op transacties en begunstigden van betalingen.

 

 

Informatie die wij over u verzamelen:

 

Bij elk bezoek aan onze sites kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

 

technische informatie, waaronder het IP-adres dat is gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, zodra u een formulier ingevuld en verzonden heeft op onze sites;

informatie over uw bezoek middels Google Analytics.

 

 

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen:

We werken ook samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, externe leveranciers van technische diensten, betalingsdiensten, aanbieders van analysediensten, aanbieders van zoekinformatie) en kunnen van hen informatie over u ontvangen. Als dat het geval is zorgen wij dat dit volledig conform de Verordening gebeurt.

 

 

Cookies:

Op onze sites maken wij gebruik van Google Analytics. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

 

 

De manier waarop wij uw informatie gebruiken

 

Informatie die u ons verstrekt:

 

We gebruiken deze informatie:

 

om onze plichten die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons worden aangegaan na te komen en u de informatie, producten en diensten die u van ons vraagt te kunnen leveren;

Om te delen met Currencycloud om plichten die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en Currencycloud worden aangegaan na te komen en u de informatie, producten en diensten die u van hen vraagt te kunnen leveren;

om u te informeren over wijzigingen van onze dienst;

om te reageren op vragen die u via onze sites of telefonisch, via e-mail of op een andere manier heeft gesteld;

om te voldoen aan wettelijke plichten die voor ons als gegevensbeheerder en gereguleerde onderneming gelden;

indien wij verplicht zijn dit te doen om uw wezenlijke belangen of de wezenlijke belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

als wij taken uitvoeren in het algemeen belang of bij het uitoefenen van officiële aan ons toegekende bevoegdheden.

 

 

Informatie die wij over u verzamelen:

 

Wij gebruiken deze informatie:

 

om onze sites te verbeteren om te zorgen dat content op een voor u en uw computer zo effectief mogelijke manier wordt gepresenteerd.

 

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen:

 

Wij gebruiken deze informatie:

 

We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons verstrekt en informatie die wij over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden (afhankelijk van het soort informatie dat wij ontvangen).

 

 

Informatie die wij over u openbaar maken

 

We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming. We kunnen uw informatie delen met The Currency Cloud Ltd of andere zakelijke partners. Wij houden ons hierbij aan alle aspecten van de Verordening.

 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende soorten organisaties:

 

Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met hen of u aangaan.

 

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan derden:

 

Als wij activiteiten of activa verkopen of kopen. In dat geval mogen Wij uw persoonlijke informatie openbaar maken aan de aspirant-verkoper of -koper van deze activiteiten of activa.

Als ValutaPartners B.V. door een derde worden overgenomen. In dat geval behoort persoonlijke informatie die ValutaPartners B.V. over zijn klanten bezit tot de over te dragen activa.

Als wij de plicht hebben uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke plichten of om onze Gebruiksvoorwaarden of Algemene Voorwaarden en andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, klanten en anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebestrijding en verlaging van het kredietrisico.

 

 

Waar wij uw persoonlijke informatie bewaren

 

De gegevens die wij over u verzamelen kunnen worden verzonden naar, en bewaard op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij maken gebruik van verschillende cloud data processors.

 

Alle informatie die u ons verstrekt wordt bewaard onder ons beheer en dat van Currencycloud Alle betalingstransacties worden versleuteld. Als Currencycloud u een wachtwoord heeft gegeven (of als u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de website van Currencycloud is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. We vragen u een wachtwoord met niemand te delen.

 

De overdracht van informatie via internet is helaas niet 100% veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze sites worden verzonden niet garanderen; elke overdracht geschiedt op uw eigen risico. Als wij uw informatie hebben ontvangen, volgen wij strikte procedures en veiligheidsfuncties om ongeoorloofde toegang tegen te gaan.

 

Als u bepaalde zorgen heeft omtrent een manier van gegevensoverdracht, nemen wij alle redelijke stappen om voor een alternatieve manier te zorgen.

 

 

Uw rechten

 

U heeft het recht kosteloos informatie in te zien over de persoonlijke informatie die wij over u hebben, of deze naar een derde land of internationale organisatie wordt overgedragen en over de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

U heeft het recht persoonlijke informatie die wij van u hebben op een algemeen gebruikte en in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

Als informatie die wij hebben niet juist of onvolledig is, heeft u het recht ons te vragen deze informatie aan te passen, wat wij dan onmiddellijk doen.

U heeft het recht ons te vragen gegevens die wij over u verwerken te wissen als deze niet meer verwerkt hoeven te worden.

Als u ons eerder toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht deze toestemming in te trekken, zodat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens waarop deze toestemming van toepassing was. U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door ons.

 

 

Externe sites

 

Onze sites kunnen links naar onze partnernetwerken en aan ons gelieerde bedrijven bevatten.  Als u een link naar een van deze websites volgt, houdt u er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Check dit beleid voordat u persoonlijke informatie op deze websites invult.

 

 

Communicatie

 

Uiteraard willen wij onze cliënten en betrokken partijen op de hoogte houden van ValutaPartners, toekomstige wijzigingen, nieuwe producten en marktontwikkelingen. Indien u geen e-mails van ons wenst te ontvangen kunt u zich via info@valutapartners.nl uitschrijven. Let er op dat voor bepaalde communicaties ValutaPartners en Currencycloud verplicht zijn u te informeren, zoals een wijziging in overeenkomsten, en voor deze berichten kunt u zich niet uitschrijven zolang u een klant van ValutaParnters en Currencycloud bent.

 

 

Bewaren van uw gegevens

 

De termijn gedurende welke wij uw gegevens bewaren is afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen waaraan wij moeten houden. Na het verstrijken van deze termijn worden persoonlijke gegevens veilig gewist als deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, het aangaan van een overeenkomst of met betrekking tot andere juridische procedures.

 

 

Wijzigingen van ons privacy beleid

 

Dit beleid is voor de laatste keer gewijzigd op 21 februari 2023. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacy beleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst en u wordt hier, indien nodig, per e-mail over geïnformeerd. Bezoek onze sites regelmatig om te controleren of ons privacy beleid is gewijzig