EUR/USD en FED rentebeleid

Bewegingen van wisselkoersen worden niet alleen beïnvloed door huidige economische indicatoren maar ook door verwachtingen over toekomstig beleid van centrale banken zoals de Federal Reserve (Fed) in de Verenigde Staten en de Europese Centrale Bank (ECB). De Fed als de ECB hebben signalen gegeven die wijzen op een mogelijke aanpassing van de rentetarieven. Dit artikel biedt een fundamentele analyse van de EUR/USD, waarbij we specifiek kijken naar de implicaties van voorspelde renteverlagingen door deze instellingen.

Renteaanpassingen door de Fed en de ECB: wat te verwachten?

De financiële markten anticiperen momenteel op twee à drie renteverlagingen door de ECB en mogelijk slechts één à twee door de Fed in de loop van dit jaar. Deze verwachtingen zijn geworteld in de huidige economische groei en inflatievooruitzichten van zowel de eurozone als de VS. De eurozone ziet een tragere economische groei, wat sterke renteverlagingen door de ECB rechtvaardigt. De VS, met een robuustere groei, zou de rente ook kunnen verlagen, zij het in een langzamer tempo vanwege een aanhoudend sterke economie en een krappe arbeidsmarkt.

Impact van economische groei en inflatie op EUR/USD

De verschillen in economische groei en inflatievooruitzichten tussen de VS en de eurozone spelen een cruciale rol in de verwachte bewegingen van EUR/USD. Terwijl de Amerikaanse economie tekenen van kracht vertoont, met een hogere groei en een krappe arbeidsmarkt, kampt Europa met langzamere groei en de potentiële noodzaak voor agressievere renteverlagingen. Dit contrast draagt bij aan de verwachting van een aanhoudende druk op de EUR/USD, mogelijk leidend tot een waardevermindering richting 1,0000 – 1,0500 in de komende maanden.

Toekomstige Vooruitzichten voor EUR/USD

Ondanks de korte-termijn verwachting van een daling, is er een licht aan het eind van de tunnel. Tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar zou de situatie kunnen omkeren, met de verwachting dat de EUR/USD een stijging zal inzetten richting circa 1,2000. Deze ommekeer wordt voornamelijk gedreven door de vooruitzichten op een verzwakking van de Amerikaanse economie, wat zou leiden tot een snellere daling van de Amerikaanse rentes vergeleken met die in Europa.

Het Britse Pond in het spanningsveld van rente en politiek

Het Britse pond bevindt zich op een interessant kruispunt, waarbij de hogere Britse rentes ten opzichte van die in de EMU-landen, de verwachtingen rondom economische groei, inflatie, en politieke veranderingen een cruciale rol spelen in de koersontwikkelingen. Ondanks dat de Britse rentes boven die van de eurozone staan, heeft EUR/GBP zich lange tijd zijwaarts bewogen, wat wijst op complexe onderliggende factoren die de waarde van het pond beïnvloeden.

Hogere Britse Rentes en Hun Impact op Economische Groei

De huidige hogere rentes in het Verenigd Koninkrijk worden gezien als een rem op de economische groei en inflatie. Veel analisten verwachten dat de Bank of England (BoE) de rente aanzienlijk zal verlagen, mogelijk in lijn met de Europese Centrale Bank (ECB). Dit scenario is echter afhankelijk van de daadwerkelijke afkoeling van de economische groei en inflatie in het VK.

Het Britse pond moet een hogere rente bieden om niet onder druk te komen van de tekorten op de Britse overheidsfinanciën en de lopende rekening. Dit vereist een delicate balans, waarbij zowel de interne economische situatie als externe financieringsbehoeften in ogenschouw worden genomen.

Toekomstige renteaanpassingen door de BoE

In tegenstelling tot de ECB, die naar verwachting de rente dit jaar driemaal zal verlagen, is het minder zeker dat de BoE op korte termijn de rente zal verlagen. Een recente opleving in de economische groei in het VK kan de BoE ertoe aanzetten om een afwachtende houding aan te nemen. Dit verschil in beleid zou GBP positief kunnen beïnvloeden ten opzichte van EUR.

Politieke ontwikkelingen en het Pond

De verwachting dat de Labour-partij spoedig aan de macht komt, wordt overwegend gezien als een positieve ontwikkeling voor het pond, vooral omdat Labour een meer Europese koers wil varen en minder vijandig tegenover bedrijven staat dan voorheen. Dit kan de relatie tussen het VK en de EU verbeteren en de handel stimuleren, wat weer ten goede komt aan GBP.

Toekomstige bewegingen van EUR/GBP

Op basis van de huidige economische en politieke ontwikkelingen wordt verwacht dat EUR/GBP geleidelijk zal dalen naar ongeveer 0,8350, voordat een stijging naar 0,9000 of hoger plaatsvindt als gevolg van een snelle daling van de Britse rente.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.