Renteveranderingen en hun impact op valutamarkten – week21

Met fluctuerende rentepercentages en opdoemende economische uitdagingen, houdt het monetaire beleid van de wereld in zijn greep. Deze analyse neemt een diepe duik in de voorspellingen rond renteveranderingen door de BoE, ECB en de Federal Reserve en hoe deze de wereldwijde economie kunnen beïnvloeden. Ook kijken we naar het potentieel van een recessie als hulpmiddel om inflatie te beheersen en het effect van het beleid van deze centrale banken op de EUR/USD en EUR/GBP.

Rentevoorspellingen: wat kun je verwachten van de ECB en de Federal Reserve?

Volgens de huidige marktverwachtingen lijkt de Europese Centrale Bank (ECB) vastbesloten de rente nog tweemaal te verhogen met 0,25 procentpunt. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 wordt echter een renteverlaging verwacht. Aan de andere kant verwachten marktanalisten dat de Federal Reserve (Fed) in de Verenigde Staten haar cyclus van renteverhogingen zal onderbreken, met mogelijke renteverlagingen tegen het einde van dit jaar.

Ondanks deze verwachtingen, menen analisten dat economische groei en inflatie slechts gestaag zullen afnemen. Dit scenario zou doorgaans wijzen op hogere rentes dan de markten momenteel inschatten. Desondanks wordt een daling van de activawaarden gezien als een katalysator voor latere, en mogelijk grotere, renteverlagingen dan huidige marktverwachtingen.

Ommekeer van deflatoire naar inflatoire druk

Na een decennium van deflatoire druk (2009-2020) lijkt er nu een ommekeer naar inflatoire druk plaats te vinden. Dit scenario zou een recessie kunnen rechtvaardigen om de inflatie te beteugelen. Echter, experts waarschuwen dat eventueel succes in deze benadering van korte duur kan zijn, gezien de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Het vooruitzicht van een langdurige recessie als strategie om de inflatie structureel te beheersen, wordt als onhaalbaar beschouwd, omdat dit waarschijnlijk tot een nieuwe kredietcrisis zou leiden.

Het beleid van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB): Een vergelijking

Bij het vergelijken van de langetermijnstrategieën van de twee banken, wordt de Fed als meer gericht op inflatiebeleid beschouwd dan de ECB. Daarbij wordt verwacht dat de dollar geleidelijk zijn status als reservevaluta zal verliezen, samen met een gestage afname van de relatieve prestaties en het wereldwijde aanzien van de VS. Deze factoren zouden kunnen bijdragen aan een aanzienlijke stijging van de EUR/USD.

Op handen zijnde crisis in de overheidsfinanciën?

Hoewel de gevolgen van de schuldplafondcrisis en problemen bij de banken beperkt lijken te blijven, blijft het gebrek aan een grondig doordacht plan om de overheidstekorten structureel te verminderen zorgwekkend. Dergelijke omstandigheden kunnen op termijn leiden tot een crisis in de overheidsfinanciën, met als gevolg deflatie en een aanzienlijke economische teruggang. Echter, de verwachting is dat er eerder een uitweg zal worden gezocht via inflatie.

Prognose voor de EUR/USD-wisselkoers

Op korte termijn kan de dollar mogelijk profiteren van een deal over het schuldplafond en een Fed die de rente langer op peil houdt dan momenteel wordt verwacht. Daar tegenover staat een verzwakkende Europese economie, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de ECB de rente verder zal verhogen dan momenteel wordt verwacht. Daarom wordt een stijging van de EUR/USD boven 1,1000 in de nabije toekomst niet voorzien, met een terugval naar ongeveer 1,0500 – en mogelijk zelfs lager.

Echter, zodra de Amerikaanse economie duidelijk richting recessie gaat, wordt er een stijging van de koers voorzien naar 1,2000 – 1,2500 en later zelfs naar 1,3000 – 1,4000. Technisch gezien zou een stijging boven 1,1100 wijzen op een verdere stijging naar ongeveer 1,1300, en een doorbraak daarboven zou een verdere klim naar ongeveer 1,2000 aangeven.

Economisch landschap van het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk blijft de inflatie hangen op ongeveer 10%. De verwachting is dat deze inflatie binnenkort zal beginnen te dalen. Gecombineerd met recente dalingen in loonstijgingen, leidt deze prognose tot een marktverwachting dat de rente nog mogelijk twee keer met 0,25 procentpunt verhoogd zal worden voordat de piek is bereikt. Met de huidige inflatie die aanzienlijk hoger is dan de loonstijgingen, wordt de koopkracht verder uitgehold. Deze verminderde koopkracht kan tot gevolg hebben dat consumentenuitgaven dalen, wat op zijn beurt de economische groei kan vertragen, waardoor verdere renteverhogingen onwaarschijnlijk zijn.

De krappe arbeidsmarkt van het Verenigd Koninkrijk

De recente maand van lagere loonstijgingen moet tegen de achtergrond van een zeer krappe arbeidsmarkt worden gezien. Gegevens suggereren dat de Brexit niet alleen invloed heeft gehad op de vraagzijde van de economie, maar dat ook veel buitenlandse werknemers het VK hebben verlaten. Het effect hiervan is een krapte op de arbeidsmarkt, die niet snel opgelost zal worden. Hoewel sommige deskundigen suggereren dat deze situatie tot loonmatiging kan leiden, zijn anderen van mening dat de lonen ondanks de marktcondities zullen blijven stijgen. Als dat laatste het geval is, zal de Bank of England (BoE) mogelijk de rente nog een of twee keer met 0,25 procentpunt moeten verhogen om de inflatie in toom te houden.

Rentevoorspellingen

Gezien de huidige omstandigheden is de verwachting dat de BoE de rente mogelijk nog een of twee keer zal verhogen met 0,25 procentpunt. Deze voorspelling is gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en de verwachtingen van inflatie en economische groei. Echter, de markten hebben al ongeveer twee van dergelijke renteverhogingen door zowel de BoE als de Europese Centrale Bank (ECB) ingeprijsd. Dit betekent dat we geen aanzienlijke stijging verwachten van de spread tussen de rente op tienjarige Britse en Duitse staatsobligaties, die momenteel rond de 1,55% ligt.

Het Britse pond in de schijnwerpers

Door de combinatie van een krappe arbeidsmarkt en hogere inflatie in het VK dan in de eurolanden, wordt verwacht dat de BoE harder en langer zal moeten remmen op het monetair beleid dan de ECB. Dit zal naar verwachting resulteren in Britse kortetermijnrentes die boven die in de eurolanden blijven. Hierdoor kan de EUR/GBP verder dalen naar een niveau van 0,85.

Uitdagingen op langere termijn voor het Britse pond

Bij een blik op de langere termijn, komen er echter een aantal zwakke punten voor de Britse munteenheid aan het licht. Ten eerste heeft het VK te maken met een aanzienlijk tekort op de lopende rekening. Ten tweede ondermijnt de Brexit volgens toenemende berichten de Britse economie. Ten derde, vanwege de hogere inflatie, zal de BoE waarschijnlijk langer moeten ingrijpen in het monetair beleid dan de ECB, wat de Britse economie in de komende tijd waarschijnlijk meer zal afzwakken dan die van de eurolanden. Een algemeen wantrouwen in de Britse politiek draagt ook bij aan deze uitdagingen. Op de langere termijn wordt verwacht dat de EUR/GBP boven de 0,9000 zal stijgen.

Conclusie

Gezien de onzekere economische tijden, wordt het monetaire beleid van centrale banken een steeds belangrijker onderdeel van de wereldwijde economische stabiliteit. Hoewel er in de nabije toekomst geen significante renteveranderingen worden verwacht, hangt de toekomst van de wereldwijde economie nog steeds af van de vaardigheid waarmee deze instituties met inflatoire en deflatoire druk omgaan.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden.