De toenemende invloed van populisme op economische ontwikkeling

Wereldwijd zien we een opmerkelijke politieke verschuiving, met een toename van populistische partijen. Deze partijen beloven vaak eenvoudige oplossingen voor complexe problemen zoals immigratie, woningtekorten en klimaatverandering, maar missen vaak een democratisch fundament. Deze trend is zichtbaar in diverse landen, zoals de Verenigde Staten met de dalende populariteit van president Biden en de opkomst van rechtspopulistische partijen in Duitsland, Nederland en Argentinië.

De Economische kloof

De groei van het populisme kan mede worden verklaard door economische factoren. Ongeveer de helft van de bevolking in veel westerse landen heeft de afgelopen decennia geen reële inkomensstijging ervaren, terwijl de andere helft juist aanzienlijk rijker is geworden. Deze economische kloof wordt verder versterkt doordat de minder welvarende helft weinig bezittingen heeft in aandelen, obligaties en onroerend goed, in tegenstelling tot de rijkere helft.

Achteruitgang van de concurrentiepositie

Een belangrijke factor in deze ontwikkeling is de afnemende concurrentiekracht van westerse landen. In plaats van te investeren in het versterken van deze positie, is er een tendens naar toenemende schulden geweest. De huidige renteniveaus en de schuld/BNP-verhouding zijn onhoudbaar hoog geworden, wat wijst op de noodzaak van impopulaire maatregelen om de economie te stimuleren.

De Toekomstvisie

Voor de toekomst worden twee grote problemen voorzien. Ten eerste, de hoge schuldenniveaus kunnen niet langer worden ondersteund door het beleid van toenemende leningen. Ten tweede, er is een noodzaak om de verdiencapaciteit van de economie te vergroten, wat politiek impopulair is, vooral onder populistische partijen. Er wordt gehoopt op technologische vooruitgang, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar dit lijkt beperkt te blijven tot bepaalde sectoren.

Economisch Beleid en Toekomstverwachtingen

Het huidige economische beleid lijkt een korte groeistimulans te bieden door grote overheidstekorten, maar dit wordt al snel beperkt door de oplopende rentekosten. De geschiedenis leert dat toenemende tekorten leiden tot hogere inflatie op de langere termijn. Voor Europa en de VS wordt een stabilisatie van de economie rond de 0% groei en een dalende inflatie voorspeld. Dit kan echter snel veranderen zodra de economie weer aantrekt.

De Technologische Vooruitgang: AI als Potentiële Redder?

Een belangrijke hoop voor de toekomst is gevestigd op technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). AI heeft het potentieel om de productiviteit aanzienlijk te verhogen, maar het is twijfelachtig of dit op korte termijn een brede impact zal hebben op de gehele economie. De beperkingen van AI en de mogelijke ongewenste gevolgen van massale toepassing maken de rol ervan in de economische vooruitgang onzeker.

Economische vooruitzichten: lage groei, grote tekorten

Op de lange termijn verwachten we een periode van lage economische groei, grote overheidstekorten en relatief hoge rentes. De tweedeling binnen de economie zal waarschijnlijk blijven bestaan, wat leidt tot een verdere toename van het populisme.

Het Westen en de deflatoire druk uit China

Het Westen ondervindt momenteel een deflatoire druk vanuit China, wat een dempend effect heeft op de inflatie. Dit is echter een tijdelijk fenomeen. Met een stabiliserende Europese economie rond de 0% groei en een dalende inflatie, blijft de arbeidsmarkt krap, wat op termijn een inflatiegevaar vormt.

Monetaire vooruitzichten en invloed op de markten

We verwachten dat de monetaire condities zullen leiden tot een langzamere daling van economische groei en inflatie dan momenteel wordt aangenomen. In Europa zien we de groei en inflatie uiteindelijk dalen tot niveaus die de ECB zullen aanzetten tot renteverlagingen. Voor de Amerikaanse economie, voorspellen we een soortgelijke trend met renteverlagingen door de Fed vanaf de zomer.

Financiële markten en valutaverwachtingen

De financiële markten zullen naar verwachting reageren op deze ontwikkelingen. We voorzien dat de rente op tienjarige staatsobligaties in de VS zal fluctueren voordat het begint te dalen. Aandelenmarkten zullen waarschijnlijk een daling ervaren, en de EUR/USD wisselkoers zal naar verwachting eerst dalen richting 1.0500 alvorens te stijgen richting 1.2000.

EUR/USD: eerst daling richting 1,0500 alvorens een stijging naar 1,2000 komt aankomende zomer?

Conclusie

Het economische landschap wordt steeds complexer met de opkomst van het populisme, technologische veranderingen, en fluctuerende financiële markten. De weg vooruit vereist een zorgvuldige afweging van zowel politieke als economische strategieën om de tweedeling in de maatschappij aan te pakken en duurzame groei te bevorderen.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.