Een perfecte storm: economische uitdagingen voor centrale banken.

Economische experts signaleren een veranderend economisch landschap, gekenmerkt door hogere grondstoffenprijzen, loonstijgingen en rentes, terwijl het Westen vooralsnog geen recessie kent. Deze situatie heeft geleid tot meer lenen en minder sparen, wat op termijn onhoudbaar wordt. Centrale banken staan voor een uitdaging, aangezien een mogelijke recessie nodig zou kunnen zijn om inflatie te verlagen en de economische groei te stimuleren. Op langere termijn wordt een situatie van hoge loonstijgingen, inflatie en afnemende winsten verwacht, wat uiteindelijk kan leiden tot een vastlopende economie.

American flag waving during sunrise federal building in the background wisselkoers wisselkoersen valutarisico afdekken valutapartners

Minder Sparen, Meer Lenen

Experts constateren hogere grondstoffenprijzen, loonstijgingen en rentes in vergelijking met enkele jaren geleden, maar vooralsnog geen recessie in het Westen. Dit leidt tot minder sparen en meer lenen, wat op de lange termijn niet vol te houden is. Winstmarges bij veel bedrijven zijn gestegen, maar kunnen dalen als er minder geleend wordt of als lonen stijgen door een krappe arbeidsmarkt.

Productiviteit en Energieprijzen

Een betere oplossing zou zijn om de productiviteit te verhogen door meer investeringen, maar het huidige economische klimaat is daar niet geschikt voor. Analisten vrezen ook dat energieprijzen de komende jaren zullen stijgen. Dit kan leiden tot diverse uitkomsten zoals hogere inflatie, grotere tekorten op de lopende rekening en lagere winsten.

Inflatie en Centrale Banken

De veranderende economische situatie zorgt voor opwaartse druk op de prijzen wereldwijd. Om de inflatie te verlagen en centrale banken de economische groei te laten stimuleren, is mogelijk een recessie nodig. Centrale banken bevinden zich hierdoor in een moeilijke positie, aangezien recessie en langdurig lage groei gevaarlijk zijn vanwege de hoge schulden. In het huidige klimaat kunnen gemakkelijk nieuwe kredietcrises ontstaan, terwijl er te weinig monetaire en fiscale reserves zijn om effectief in te grijpen.

In het verleden leidde een dergelijke situatie vaak tot hogere inflatie, maar dit moet tegenwoordig voorzichtig worden benaderd, omdat oplopende inflatie snel kan leiden tot stijgende langetermijnrentes. Als centrale banken de inflatie willen verhogen, moet dit geleidelijk gebeuren.

Amerikaanse Economie en de Perfecte Storm

Experts verwachten een perfecte storm in de Amerikaanse economie, met een mogelijke recessie in het verschiet. De grote vraag is hoe snel en met hoeveel de Fed en ECB de rente zullen verlagen. Analisten verwachten genoeg verlaging om een diepe recessie en nieuwe kredietcrisis te voorkomen, maar niet genoeg om terug te keren naar hoge groei.

Langetermijnvooruitzichten

Op de langere termijn wordt een situatie van relatief hoge loonstijgingen, inflatie en afnemende winsten verwacht, met een voortzetting van het beleid om via hoge overheidstekorten en ruim monetair beleid steeds meer van de toekomst te lenen. Dit leidt uiteindelijk tot een vastlopende economie.

Verlies koopkracht?

Economische experts merken op dat ondanks hogere energie- en voedselprijzen, aanvoerproblemen en oplopende inflatie, er nog geen recessie is in grote economieën zoals het Westen en China. De extra koopkracht die dit compenseert, wordt grotendeels toegeschreven aan het aanwenden van opgepotte spaargelden en leningen. Echter, met spaargelden die opraken en toenemende terughoudendheid bij kredietverlening, is het onduidelijk waar het verlies aan koopkracht door inflatie en hogere rentes zich zal manifesteren.

Verschillende scenario’s

Volgens analisten zijn er verschillende scenario’s waarin lagere economische groei kan optreden. Deze omvatten verder verlies van westerse koopkracht door beperkte loonstijgingen, grote tekorten op lopende rekeningen als gevolg van oplopende lonen, lagere groei door hogere besparingen, oplopende overheidstekorten of een te ruim monetair beleid, en afnemende bedrijfswinsten door stijgende lonen.

Loonprijsspiraal

De experts benadrukken dat een recessie en langdurig lage groei nodig kunnen zijn om inflatie te verlagen. Op de langere termijn is de verwachting dat centrale banken de reële rentes relatief hoog zullen houden om een loonprijsspiraal te voorkomen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot lagere economische groei en afnemende winstmarges, aangezien bedrijven niet in staat zullen zijn om stijgende arbeidskosten volledig door te berekenen in eindprijzen.

Beperkte investeringen

Economen en analisten zijn verdeeld over de toekomst van de wereldeconomie, met name in de Verenigde Staten en Europa. Hoge schulden en lage groei kunnen leiden tot inflatiepolitiek, wat op zijn beurt hoge rentes en onzekerheid over economische groei veroorzaakt. Dit kan de bereidheid om te investeren beperken en een grotere tweedeling in de samenleving veroorzaken.

Wat denken experts?

Sommige experts, waaronder die van zakenbank Morgan Stanley, verwachten een stagnatie van de Amerikaanse economische groei in het tweede en derde kwartaal, gevolgd door een geleidelijk herstel. Ze baseren deze voorspelling op een toename van de lonen en een dalende inflatie, met name door afnemende huurprijzen.

Anderzijds zijn er analisten die een recessie in de Amerikaanse economie op korte termijn waarschijnlijker achten. Zij wijzen op een “perfecte storm” van factoren, waaronder een reactief rentebeleid, de invloed van eerdere rentestijgingen, terughoudendheid bij banken om nieuwe kredieten te verstrekken, beperkte exportgroei en politieke strijd rond het Amerikaanse schuldenplafond. Bovendien kan de mogelijke daling van aandelenkoersen de economische groei verder belemmeren.

Europa zal minder hard afzwakken

Wat betreft Europa is de situatie vergelijkbaar, maar in mindere mate. De Europese economie zou minder snel kunnen afzwakken, mede doordat de Europese Centrale Bank (ECB) later dan de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) met renteverhogingen is begonnen. Markten anticiperen dat de Fed het hoogtepunt van de rente al heeft bereikt, terwijl de ECB naar verwachting nog even doorgaat met renteverhogingen, vooral omdat de inflatie in Europa minder snel afneemt dan in de VS.

FED en ECB

Centrale banken zoals de ECB en de Fed staan voor een uitdaging, nu de economische groei vertraagt en inflatie slechts langzaam afneemt. Experts geloven dat centrale banken moeten kiezen tussen het bestrijden van inflatie of het vermijden van een recessie, gezien de hoge schuldenlast en de krappe arbeidsmarkt.

Analisten zijn van mening dat het nog te vroeg is voor de ECB en de Fed om de economie te stimuleren. In plaats daarvan zouden zij de rente verder moeten verhogen of op het huidige hoge niveau moeten handhaven. Dit zou echter kunnen leiden tot een onvermijdelijke recessie, die niet te diep of te lang mag duren vanwege het gevaar van een kredietcrisis.

Wanneer weer monetair gas geven?

Volgens experts zouden centrale banken in de VS en Europa over ongeveer zes tot negen maanden weer monetair gas moeten geven door de rente te verlagen. Dit zou echter niet voldoende zijn om een sterk herstel te bewerkstelligen. Lage economische groei kan problemen veroorzaken met de grote schulden, aangezien overheden weinig belastinginkomsten ontvangen en sociale uitgaven toenemen.

Experts voorspellen dat centrale banken uiteindelijk gedwongen zullen worden om de inflatiekant op te gaan. Bedrijven zullen proberen de productiviteit te verhogen, maar analisten verwachten dat winstmarges en winsten onder neerwaartse druk komen te staan. Bovendien zullen overheidstekorten en een te ruim monetair beleid leiden tot problemen op langere termijn.

FED voorzitter Powell

Ondanks de woorden van Fed-voorzitter Powell over het niet verlagen van de rente, zijn markten niet overtuigd. Beleggers maken zich zorgen over de gevolgen van het verhogen van de rente na een decennium van lage rentes en geldcreatie, en de problemen die dit kan veroorzaken voor banken en de economie als geheel.

Analisten voorspellen gemengde gevolgen voor de financiële markten in de komende tijd. Er heerst onzekerheid over de rentestrategie van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB). Experts verwachten dat de waarheid ergens tussen de standpunten van de Fed en de markt in ligt, waarbij de focus in eerste instantie ligt op het terugdringen van inflatie naar ongeveer 2%.

VS eerder in een recessie

De Amerikaanse economie zal naar verwachting eerder en dieper in een recessie terechtkomen dan de Eurozone, wat kan leiden tot snelle renteverlagingen door de Fed. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties zal eerst oplopen naar 3,75% en later dalen tot onder de 2,0%. In Europa zal de ECB de rente waarschijnlijk met 0,25 tot 0,5 procentpunt verder verhogen voordat het plafond is bereikt. Daarna zullen renteverlagingen volgen als gevolg van de recessie, waarbij de rente op tienjarige Duitse staatobligaties naar 2,6% zal stijgen en vervolgens dalen naar 1,25%.

Aandelenmarkten

Wat betreft aandelen verwachten analisten een aanhoudend positief sentiment, maar beleggers zullen naar verwachting snel de negatieve gevolgen van een recessie gaan verdisconteren. De S&P 500 index zal waarschijnlijk niet boven de 4200-4300 uitstijgen en in de komende kwartalen dalen naar ongeveer 3300, alvorens te stijgen naar 5000 of hoger als de Fed opnieuw ingrijpt. Europese aandelen zullen naar verwachting een vergelijkbaar patroon volgen.

EUR/USD verwachtingen

De EUR/USD wisselkoers zal naar verwachting oplopen tot boven de 1,2000  in de komende kwartalen vanwege de diepere recessie in de VS en de grotere renteverlagingen aldaar. Op korte termijn zal de dollar echter sterker worden, met de EUR/USD die eerst daalt onder de 1,0600 voordat deze stijging plaatsvindt.

Schuldenplafond

In dit artikel is niet ingegaan op de mogelijke gevolgen van een harde strijd in de VS rond het verhogen van het schuldenplafond. Hoewel dergelijke situaties doorgaans zonder al te veel problemen worden opgelost, verwachten analisten dat de strijd tussen Democraten en Republikeinen deze keer intenser kan zijn. De overheid zal rond 1 juni de laatste opties moeten overwegen voordat er een politiek besluit genomen moet worden over de verhoging of opschorting van het schuldenplafond.

Naarmate de strijd heviger wordt, kunnen de markten meer en meer worden beïnvloed door een ‘risk-off’-sfeer. Dit zou kunnen resulteren in lagere aandelenkoersen en rentes op overheidspapier. Aan de andere kant zouden risicopremies op obligaties kunnen stijgen en de dollar sterker kunnen worden.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.