Verwachtingen euro dollar, pond en franc voor 2024

In dit artikel richten we ons op de verwachtingen voor de wisselkoersen van de euro tegenover de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Zwitserse frank voor het jaar 2024. We zullen de huidige situatie en korte termijn prognoses verkennen, rekening houdend met diverse economische indicatoren en externe factoren zoals olieprijzen en hun invloed op deze valutaparen. Daarnaast gaan we in op de middellange en lange termijn vooruitzichten, waarbij we de impact van bredere macro-economische trends en wereldwijde politieke ontwikkelingen onder de loep nemen. We zullen ook de consensus onder financiële instellingen bekijken om een compleet beeld te schetsen van wat experts verwachten voor de toekomst van deze belangrijke wisselkoersen. Dit alles biedt u een diepgaand inzicht in de mogelijke richtingen die de EUR/USD, EUR/GBP en EUR/CHF koersen kunnen inslaan in het komende jaar.

Verwachtingen euro dollar voor 2024

Wat zijn de korte- als middellange termijn vooruitzichten voor EUR/USD in 2024? Welke impact hebben renteontwikkelingen in de VS en Europa, de olieprijzen en de bredere macro-economische factoren op EUR/USD? En wat zijn de verwachtingen van de 50 grootste financiële instellingen voor 2024?

Huidige situatie en korte termijn verwachtingen EUR/USD

Experts verwachten dat de EUR/USD-wisselkoers in de nabije toekomst niet veel hoger zal uitkomen dan 1.1000 en waarschijnlijk eerst zal dalen naar ongeveer 1.0500. Deze daling wordt toegeschreven aan de verwachting dat de rentes in de VS niet snel zullen dalen, in tegenstelling tot eerdere speculaties. De Europese Centrale Bank (ECB) zou mogelijk eerder met renteverlagingen beginnen gezien de zwakte van de Europese economie.

Deze verwachting is gebaseerd op het inzicht dat de markt mogelijk te snel heeft geanticipeerd op een snellere daling van de rentes in de Verenigde Staten in vergelijking met de Eurozone. Het blijkt nu dat deze verwachting voorbarig was en dat de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank, mogelijk niet zo snel de rente zal verlagen als eerder gedacht. Tegelijkertijd, gezien de zwakte van de Europese economie, zou de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk eerder geneigd zijn om de rente te verlagen dan de Fed.

Invloed van olieprijzen op EUR/USD

De verwachting is dat de olieprijzen stabiel blijven of zelfs licht stijgen. Dit zou de EUR/USD-wisselkoers negatief kunnen beïnvloeden.

De Verenigde Staten zijn bijna zelfvoorzienend in olie, wat betekent dat zij in mindere mate afhankelijk zijn van geïmporteerde olie. Dit zorgt ervoor dat de Amerikaanse economie relatief minder gevoelig is voor schommelingen in de olieprijs. Als de olieprijzen stabiel blijven of stijgen, heeft dit dus een beperktere impact op de VS.

Europa daarentegen is aanzienlijk afhankelijker van geïmporteerde olie. Een stijging van de olieprijzen kan dus een grotere impact hebben op de Europese economie. Dit kan leiden tot hogere kosten voor bedrijven en consumenten, wat de economische groei kan belemmeren en inflatiedruk kan verhogen.

Middellange termijn vooruitzichten voor EUR/USD

Op middellange termijn verwachten analisten dat de Amerikaanse economie verzwakt, wat zou leiden tot meer neerwaartse druk op de Amerikaanse rentes vergeleken met die in Europa. Dit zou een stijging van de EUR/USD-wisselkoers naar 1.1500 – 1.2000 kunnen inluiden.

Analisten verwachten dat de Amerikaanse economie tegen de zomer verzwakt. Dit betekent dat economische indicatoren zoals groei, werkgelegenheid en industriële productie minder gunstig kunnen uitvallen dan momenteel het geval is.

De verwachting dat de Amerikaanse economie tegen de zomer verzwakt, wordt gedreven door verschillende factoren die invloed kunnen hebben op belangrijke economische indicatoren zoals groei, werkgelegenheid en industriële productie.

Verzwakking van de economische groei: Analisten voorspellen dat de economische groei in de Verenigde Staten tegen de zomer zal afnemen. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder veranderingen in consumentenuitgaven, investeringen, en overheidsbeleid.

Impact op werkgelegenheid: Een verzwakking van de economische groei kan leiden tot een afname van de werkgelegenheidsgroei of zelfs tot banenverlies in bepaalde sectoren. Dit zou de binnenlandse bestedingen en het economisch sentiment verder kunnen beïnvloeden.

Industriële productie: Mogelijk zal ook de industriële productie een daling ervaren als gevolg van verminderde vraag en investeringen.

Als reactie op deze verwachte economische verzwakking, wordt voorspeld dat de Amerikaanse rentes meer onder neerwaartse druk zullen komen te staan. Dit houdt in dat de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) de rentetarieven zou kunnen verlagen om economische groei te stimuleren.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat de rentes in Europa niet in dezelfde mate zullen dalen. Dit kan te wijten zijn aan verschillende economische omstandigheden in de eurozone of een ander beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt een stijging van de EUR/USD-wisselkoers verwacht, die zou kunnen oplopen tot waarden tussen 1.1500 en 1.2000, of zelfs hoger.

Lange termijn invloeden op EUR/USD

Verschillende macro-economische factoren, zoals de politieke verschuivingen in veel landen, de opkomst van populistische partijen, en de verdeling van inkomen en vermogen, kunnen ook invloed hebben op de valutamarkten.

De opkomst van populistische partijen is een belangrijke factor. Deze partijen beweren de wil van het volk te volgen, maar zoeken vaak eenvoudige oplossingen voor complexe problemen zoals immigratie, woningtekorten en klimaatverandering. Hun opkomst wordt gevoed door ontevredenheid onder de bevolking. Circa 50% van de bevolking heeft de afgelopen 15 tot 20 jaar geen reële verbetering in besteedbaar inkomen ervaren, terwijl de andere helft juist wel vooruit is gegaan​​.

Deze ongelijkheid is ook zichtbaar in de bezittingen. De groep die economisch niet vooruit is gegaan, bezit weinig aandelen, obligaties, en onroerend goed, terwijl de rijkere helft van de bevolking aanzienlijk heeft geprofiteerd van de waardestijgingen van deze activa. Deze toenemende economische ongelijkheid kan leiden tot politieke en economische instabiliteit, wat weer invloed heeft op valutamarkten​​.

Een andere belangrijke factor is de achteruitgang van de concurrentiepositie van het Westen. In plaats van te streven naar verbetering van deze positie, is er een neiging geweest om deze achteruitgang op te vangen door meer te lenen. Dit heeft geleid tot een toename van de schulden en de schuld/BNP-ratio. Deze toegenomen schuldenlast en de moeilijkheid om deze te beheren ondermijnen de economische stabiliteit en kunnen de waarde van valuta’s, waaronder de EUR/USD, beïnvloeden​​.

Consensus onder financiële instellingen euro dollar 2024

De consensus onder ongeveer 50 wereldwijde financiële instellingen suggereert een geleidelijke stijging van de EUR/USD-wisselkoers in de loop van 2024, beginnend bij 1.0800 in het eerste kwartaal en eindigend bij 1.1200 in het vierde kwartaal.

Deze voorspellingen weerspiegelen een verwachte geleidelijke versterking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De stijging van de gemiddelde voorspelde waarde suggereert een toenemend vertrouwen in de euro of een verwachte verzwakking van de dollar, of een combinatie van beide.

Euro dollar chart

Verwachtingen euro pond voor 2024

Huidige stand van zaken en korte termijn vooruitzichten voor EUR/GBP

De verwachting dat de EUR/GBP-wisselkoers op de korte termijn onder druk kan komen te staan en mogelijk daalt naar niveaus rond 0.8300, is gebaseerd op verschillende factoren gerelateerd aan de economische en politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk, evenals het monetaire beleid van de Bank of England vergeleken met de Europese Centrale Bank.

Hogere Britse rentes: De hogere rentes in het Verenigd Koninkrijk, die een gevolg kunnen zijn van de reactie van de Bank of England op economische omstandigheden, spelen een belangrijke rol. Hogere rentes kunnen leiden tot een versterking van het Britse pond, omdat ze buitenlandse investeringen aantrekken die op zoek zijn naar hogere rendementen.

Politieke verwachtingen: Er wordt verwacht dat er een politieke verandering zal plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk, met een verschuiving van een Conservative naar een Labour-regering. Dit zou kunnen leiden tot een stabieler en meer pro-Europa beleid, wat positief kan zijn voor het Britse pond.

Brexit en zijn impact op EUR/GBP

Brexit blijft een belangrijke factor in de voorspellingen. De aanhoudende onzekerheid en mogelijke toekomstige handelscomplicaties tussen het VK en de EU kunnen leiden tot volatiliteit in de EUR/GBP-wisselkoers.

De schade die Brexit heeft aangericht aan de Britse economie is een van de negatieve punten voor het Britse pond. Dit omvat onder meer de ‘twin deficits’ – zowel het begrotingstekort als het tekort op de lopende rekening – en het gebrek aan vertrouwen in het leiderschap van de huidige regering.

Middellange termijn vooruitzichten voor EUR/GBP

Op de middellange termijn zien experts mogelijkheden voor een herstel van de euro tegenover het Britse pond, vooral als de economische groei in de eurozone stabiliseert of verbetert. Dit zou kunnen leiden tot een geleidelijke stijging van de EUR/GBP-wisselkoers richting 0,9000.

Analisten anticiperen dat de Britse economie in de loop van 2024 zal afzwakken. Dit zou kunnen leiden tot een scenario waarin een snelle verlaging van de Britse rentes te verwachten valt.

Lange termijn invloeden op EUR/GBP

Lange termijn factoren zoals de politieke stabiliteit in zowel het VK als de EU, evenals de algemene gezondheid van hun respectieve economieën, zullen blijven bijdragen aan de trend en volatiliteit van de EUR/GBP-wisselkoers.

De economische situaties in de EMU-landen en het Verenigd Koninkrijk beginnen uiteen te lopen. De Britse economie toont tekenen van verzwakking, hoewel er nog steeds sprake is van loonstijgingen en inflatie.

Deze verschillen in economische prestaties en monetair beleid tussen de EMU-landen en het Verenigd Koninkrijk kunnen leiden tot volatiliteit en trendveranderingen in de EUR/GBP-wisselkoers. Met name de verwachting van divergerende rentebeleid tussen de ECB en de Bank of England kan een sleutelrol spelen in de bewegingen van deze valutapaar.

Analisten verwachten daarom dat in de loop van 2024 de EUR/GBP-wisselkoers zal stijgen naar 0.9000 of hoger. Deze verwachte stijging is gekoppeld aan de voorspelling dat de Britse economie aanzienlijk zal afzwakken, wat waarschijnlijk zal resulteren in een vrij snelle verlaging van de Britse rentes.

Consensus onder financiële instellingen euro pond

De consensus onder verschillende financiële instellingen suggereert een licht stijgende trend voor de EUR/GBP in de loop van 2024, met verwachtingen variërend van 0.8400 aan het begin van het jaar tot ongeveer 0.8700 tegen het einde van het jaar.

Euro pond chart

Verwachtingen euro franc voor 2024

Huidige situatie en korte termijn verwachtingen voor EUR/CHF

De huidige economische omstandigheden wijzen op een mogelijke neerwaartse druk op de Zwitserse frank (CHF) op korte termijn. Deze trend wordt toegeschreven aan de langzamere inflatiedaling in Zwitserland vergeleken met die in de Eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast zal de opwaartse druk op de reële kortetermijnrentes in de VS en Eurozone groter zijn dan in Zwitserland, voornamelijk doordat de arbeidsmarkten in de VS en de Eurozone krapper blijven, wat leidt tot een betere reële koopkracht in deze regio’s.

Hierdoor zien analisten EUR/CHF de komende weken tot maanden niet veel verder dan tot 1,00 stijgen en per saldo de komende kwartalen naar 0,90 dalen.

Monetair beleid van de Zwitserse Nationale Bank (SNB) en EUR/CHF

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) wordt verwacht de rente dit jaar niet meer te verhogen vanwege afnemende inflatierisico’s. Het is waarschijnlijk dat medio volgend jaar de SNB zal beginnen met renteverlagingen, of op zijn minst hints zal geven in deze richting. Dit contrasteert met het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die naar verwachting de rente volgend jaar meer zal verlagen dan de SNB.

Middellange termijn vooruitzichten

Voor de middellange termijn wordt een versterking van de Zwitserse frank verwacht. Factoren die hieraan bijdragen zijn onder meer minder sterke dalingen of zelfs een lichte stijging van de inflatie in de VS en Eurozone, toenemende recessievrees in Europa en de VS, en de verwachting dat de Fed en de ECB de rente voorlopig niet zullen verlagen.

Lange termijn factoren

Op de lange termijn zijn er diverse factoren die de Zwitserse frank kunnen beïnvloeden. Dit omvat de overheidsfinanciën in de VS en Europa, die onder druk staan door huidige tekorten en hogere rentes. De stabiele Zwitserse overheidsfinanciën daarentegen, positioneren de frank als een veilige haven in tijden van financiële onzekerheid.

Consensus onder financiële instellingen voor euro franc

Onder financiële instellingen bestaat er een consensus over de toekomstige beweging van de EUR/CHF. Voor de komende kwartalen in 2024 worden de volgende gemiddelde voorspellingen gedaan: EUR/CHF schommelt tussen 0.9700 en 1.0000. De hoogste voorspellingen voor EUR/CHF variëren van 1.05 tot 1.07, terwijl de laagste voorspellingen voor EUR/CHF tussen 0.9400 en 0.9000 liggen.

Euro franc chart

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.